header zariadenie Teraz Hronec
« »

O nás


" Keď hľadáme dobro pre iných, nachádzame svoje vlastné. "
PlatónZariadenie je držiteľom ocenenia
"Subjekt ústretový  k zdravotne postihnutým"

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zriaďovateľ zariadenia: Banskobystrický samosprávny kraj.

Sme špecializované zariadenie pre poskytovanie sociálnej služby občanovi ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a je zaradený najmenej do piateho stupňa odkázanosti podľa zákona č.448/08 o sociálnych službách, ktorý má zdravotné postihnutie, ktorým je demencia rôzneho typu etiológie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba celoročnou formou pobytu – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálne rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; zabezpečenie pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

Kapacita zariadenia : 54Adresa:Špecializované zariadenie Tereza,
Švermova 35/27
,
976 45 Hronec
E- mail:sz-tereza@mail.t-com.sk
Tel. / Fax: 048/6176005
Riaditeľka zariadenia : PhDr. Soňa Málusová,
0915888559
Vedúca sociálno - zdravotného úseku : Mgr. Zuzana Ridzoňová,
0915888544
Telefónne čislo pre kontakt s príbuznými príjímateľov sociálnych služieb :
0911066064
Návštevné hodiny:každý deň od 8,00 hod. – 19,00 hod.


Zariadenie je držiteľom certifikátu o riadení kvality poskytovaných služieb podľa medzinárodnej normy
ISO: 9001:2000.

FOTOGALÉRIA

okolie_032010_O nás_022010_O nás_032010_O nás_04